Algemene Voorwaarden

Koffie Lovers gegevens:

BTW NL002061896B79
Iban NL41RABO0129205451
Swift/Bic RABONL2U
KVK 62402781

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffie Lovers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Koffie Lovers en afnemer. Inkoopvoorwaarden of overige vormen van voorwaarden opgesteld door de afnemer worden door Koffie Lovers niet geaccepteerd. In het geval van een geschil tussen Koffie Lovers en afnemer zal in dat geval het Nederlands recht van toepassing zijn.

2. Acceptatie van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Aanbiedingen van Koffie Lovers zijn vrijblijvend en gebaseerd op de actuele prijzen van dat moment.

2. Koffie Lovers streeft ernaar de afnemer een zo volledig mogelijke omschrijving te geven van de betreffende producten in de aanbieding. In het geval van gebruikmaking van afbeeldingen streeft Koffie Lovers naar het gebruik van een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koffie Lovers niet.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Koffie Lovers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5. Koffie Lovers kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Koffie Lovers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien er sprake van weigering van een bestelling is, wordt dit door Koffie Lovers binnen 2 weken aan de afnemer onderbouwd kenbaar gemaakt.

Artikel 3 – De prijs

1. Prijzen zullen door Koffie Lovers kenbaar gemaakt worden in euro’s, inclusief Nederlandse BTW en exclusief de bijdrage voor verzending, tenzij anders overeengekomen.

2. De verplichting en verantwoording tot afhandeling van elke vorm van eventuele heffingen, belastingen en toeslagen verband houdende met aflevering in elk ander land dan Nederland ligt bij de afnemer.

3. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

4. Koffie Lovers behoudt zich het recht voor te allen tijde prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. Annulering van de overeenkomst door de afnemer is mogelijk tot de ingangsdatum van prijsmutaties.

Artikel 4 – Betalingen

1. Betaling uitsluitend via de op de website vermelde betalingsmethoden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koffie Lovers te melden.

3. Koffie Lovers blijft eigenaar van de door de afnemer bestelde en door Koffie Lovers geleverde goederen totdat volledige betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden.

4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Koffie Lovers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Verzending

1. Koffie Lovers maakt voor verzending van de bestelde goederen gebruik van een derde partij. Hiervoor wordt door Koffie Lovers een vergoeding aan de afnemer gefactureerd, welke tijdens het orderproces aan de afnemer kenbaar is gemaakt.

2. Koffie Lovers streeft naar het aanbieden van de bestelde goederen aan de expediteur binnen 3 werkdagen. Mocht aanlevering van de bestelde goederen aan de expediteur voor verzending niet mogelijk zijn binnen deze 3 werkdagen, ontvangt u hiervan bericht.

3. Wanneer blijkt dat levering van bestelde goederen langer dan 21 dagen zal gaan duren, heeft de afnemer recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen voor bestelde goederen.

4. Tenzij anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden naar het door de afnemer opgegeven afleveringsadres.

5. De door Koffie Lovers verzonden goederen worden voor verzending door ons geïnspecteerd. Mochten er (bijvoorbeeld bij gemalen koffie) vacuumloze verpakkingen ontvangen worden, ligt de oorzaak hiervoor bij het transport. Koffie Lovers kan hiervoor geen verantwoording nemen.

Artikel 6 – Retourname

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

2. Tijdens deze zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij de afnemer zonder opgaaf van redenen het recht heeft om de ongeopende en onbeschadigde verpakkingen te retourneren tegen uitsluitend de kosten van retourzenden.

3. Koffie Lovers neemt uitsluitend producten retour in ongeopende en onbeschadigde verpakking en uitsluitend na kennisgeving vooraf aan Koffie Lovers.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud van de website is Koffie Lovers niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

2. Koffie Lovers is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.