Verzend, Levering en retourbeleid

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Koffie Lovers webshop

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons uit te brengen offertes en aan te gane overeenkomsten inzake levering van koffie en/of aanverwante waren, een en ander voor zover hiervan niet door ons en afnemer gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eigen inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing op de hiervoor bedoelde offertes en overeenkomsten, en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Art. 2 Offertes en Koopovereenkomsten

Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.

Overeenkomsten binden ons alleen nadat zij per email door ons zijn bevestigd. Koffie Lovers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Art. 3 Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Koffie Lovers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op de grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht worden duidelijk vermeld in het besteloverzicht en zijn afhankelijk van de inhoud van de bestelling.

Art. 4 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Koffie Lovers, dan wel tussen Koffie Lovers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Koffie Lovers, is Koffie Lovers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Koffie Lovers.

Art. 5 Betaling

Betaling kan alleen vooraf geschieden via de betalingsmogelijkheden zoals vermeld op de website.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Koffie Lovers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art. 6 Levering

De door Koffie Lovers opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractpartij geen recht op annulering van de bestelling, noch op een schadevergoeding tenzij anders overeengekomen, zie art.11.

Koffie Lovers is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Koffie Lovers gedragen.

Art. 7 Bezorging

Voor het verzenden van uw aankoop wordt door Koffie Lovers gebruik gemaakt van de diensten van DHL. De verzendkosten voor uw bestelling zijn afhankelijk van de inhoud van uw bestelling en worden duidelijk genoemd bij het doen van de bestelling.

Indien u aan Koffie Lovers opgave doet van een adres, is Koffie Lovers gerechtigd naar dat adres bestellingen te verzenden, tenzij u aan Koffie Lovers opgave doet van een ander adres waarnaar bestellingen dienen te worden gezonden.

Postbusadressen zijn uitgesloten van levering.

De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres. Koffie Lovers aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Koffie Lovers het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Art. 8 Risico en Overdracht van eigendom

Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Koffie Lovers. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Koffie Lovers kunnen worden uitgesloten. Indien de transporteur de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.

Art. 9 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Koffie Lovers ingeval van overmacht het recht om, naar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de contractpartij mee te delen en zulks zonder dat Koffie Lovers gehouden is tot enige schadevergoeding.
Indien de contractpartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Koffie Lovers het betaalde bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving terugbetalen.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Koffie Lovers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 10 Reclames & Aansprakelijkheid

Onder reclames worden verstaan alle grieven van afnemer ter zake van de hoedanigheid van een levering.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen 48 uur na levering gemaakt en vervolgens per email bevestigd zijn door Koffie Lovers.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen die zich nog bevinden in de staat, waarin zij geleverd zijn.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor reclames.

In geval van een gerechtvaardige reclame hebben wij het recht het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen.

Retourzendingen, welke niet voorafgegaan zijn, dan wel begeleid zijn door in lid 2. bedoelde reclame, worden niet geaccepteerd.

De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Koffie Lovers geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten.

Koffie Lovers is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Koffie Lovers niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.

Art. 11 Retourneren

U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Koffie Lovers hierover per e-mail via info@koffielovers.nl te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.

Producten kunnen binnen een termijn van 14 werkdagen na levering worden geretourneerd zonder opgave van reden, mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits de afdeling verkoop van Koffie Lovers hiervan op de hoogte is gesteld.

In geval van retourzending zijn de kosten voor rekening van de verzendende partij, tenzij anders overeengekomen. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met de Verkoopbinnendienst, eveneens te worden geretourneerd . Bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per zaak beoordeeld. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met de Verkoopbinnendienst van Koffie Lovers.

Koffie en thee zijn van bederfelijke en verouderende aard, en van het herroepingsrecht uitgesloten. Indien u de geleverde koffie of andere artikelen niet aan uw eisen voldoen, neem dan contact op met info@koffielovers.nl. Vermeld daarbij uw klacht en ordernummer, dan nemen wij spoedig contact op.

Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: Koffie Lovers, Walserij 4, 2211 SJ Noordwijkerhout, onder vermelding van naam, bankgegevens, ordernummer en telefoonnummer. Het factuurbedrag exclusief verzendkosten wordt dan binnen 30 dagen op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Art. 13 Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Koffie Lovers op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Koffie Lovers kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Koffie Lovers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.